An Exploratory Analysis of a Small Corpus of Spoken Omani Arabic

Videos, audio files, texts and scripts used to produce and analyse a small corpus of spoken Arabic in the dialect of Oman

All occurences of sound form I verbs and doubly weak ones where the second radical is weak and the third used to be a hamza in CA. All empty fields were filled with informants’ samples of speech. The table includes female plurals evoked from both informants, and which are common in OA as documented in previous literature, but were not found in any of the examined texts.

   

I (healthy)

 

I (R2=ī, R3=ʾ)

  
   

Al-ʾAmru

Al-Muḍāriʿu

Al-Māḍī

 

Al-Muḍāriʿu

Al-Māḍī

  

Singular

3rd m.

  

yiglis

yafraḥ

yastir

yənigrak

yəsalmek

yaʿrif

yaḥduṯ

galas

ʾamarnā

ʾayab

 

yəgi

gāy

šāʾ

huwa

 

3rd. f.

  

tiglis

tigraḥ

tagmīʿ

tuzhaq (p)

taḥduṯ

btazʿal

gilsit

galasət

 

tigī

gāt

hiya

 

2nd m.

 

ʾuskut

ʾasmiʿnī

tiglis

tāʿrif

taḥlib

tigdar

galast

ẓalametnī

 

tigī

gīt

anta

 

2nd f.

  

tigilsī

galastī

fahimtī

 

tgīyī

gitī

anti

 

1st

  

ʾaglis

ʾusāʿid

ʾaʿrafhā

ʾaḍraṭ

ʾaʿrif

ʾamzaḥ

ʾaʿyab

galast

fahamət

ʿaraft

 

ʾagī

gīt

ana

 

Plural

3rd m./f.

  

ygilsū

ygilsən

galasū

galsən

 

yigīyū

yigīyan

gayyū

geyyū

geyan

gāyāt

hum/nn

 

2nd. m./f.

 

ḥilbūh

tigilsū

tigilsən

galastū

 

tgīyū

tgīyīn

gītū

gītan

antum/nn

 

1st pl.

  

naglis

niglis

nasbaḥ

naḥmud

galasnā

ḥaṣalnākum

 

nig

gīnā

gānā

naḥnu